Medental (M) Sdn Bhd
Head office :64 Jalan Badik, Taman Sri Tebrau 80050 Johor Bahru
Tel / Fax :07-3310512/ 07-3326763

EMAIL : medental@unifi.my

Peralatan Selatan Sdn Bhd
64 Jalan Badik, Taman Sri Tebrau,
80500 Johor Bahru
Tel/Fax:07-3310512/07-3326763